۰۴ مهر ۱۳۹۹
 
 
ايرانيان شادترين مردمان جهان بودند PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي

مهمترین حشنهای ایران باستان    ايرانيان شادترين مردمان جهان بودند 

              پارسا ایران منش  - نياکان گرامی ما بدون تردید شادترین مردمان جهان بودند و رسم شادزیستی را زرتشت برای آنان به جای گذاشت

  ١٢ جشن ماهیانه  تنها جشنهایی بودند که نام روز و ماه با هم تلاقی پيدا ميکرده است

ایرانيان غير از این جشنها : نوروز - ١٣ فروردین - ۶ فروردین و گرامی داشت آتش و همچنين جشن سده را نيز داشته اند

مهمترین جشنها به قرار زیر بوده است

جشن نوروز : یکی از کهن ترین جشنهای جهان است که مورخين آنرا به جمشيد شاه پيشدادی در ۵٠٠٠ سال پيش نسبت داده اند

جشن ۶ فروردین : زادروز زایش اشو زرتشت بزرگوار - پير خرد و دانش جهان که سال ٢٠٠٣ را نيز سازمان یونسکو به نام وی نامگذاری نمود.

جشن سوری : یا همان گرامی داشت آتش است که در گذشته ١٠ روز آخر سال برگزار ميشده است و بعد از اسلام آخرین چهارشنبه سال شده است . ایرانيان برای شادی روح نياکانشان روزهای آخر سال را آتش می افروختند

جشن تيرگان : این جشن علاوه به تلاقی کردن روز و ماه به پرتاب تير جاودانه آرش کمانگير نيز نسبت داده شده  

آرش قهرمان ملی ایران با پرتاب تيری از فراز کوهی در تبرستان مرز کشور ایران و توران را مشخص کرد و خودش از شدت فشار پرتاب در راه ایران جان سپرد

جشن مهرگان : این جشن نيز بعد از نوروز مهمترین جشن ایران است که علاوه بر تلاقی کردن ماه و روز به قيام ملی کاوه آهنگر بر ضد ضحاک تازی نيز نسبت داده شده است . کاوه نماد وطن پرستی بوده است و از این رو ۶ روز این جشن ادامه داشته است و در ممالک بسياری آن گرامی داشته ميشده است

جشن سده : این جشن را به پيدایش کشف آتش توسط ایرانيان در جهان نسبت داده اند . فلسفه ای بسيار دور از زمان هوشنگ شاه پيشدادی در ۶٠٠٠ سال پيش دارد . هنوز بعد از این مدت بسيار دور آثاری از آن پادشاه در شهر مسجد سليمان باقی است .

جشن سپندارمذگان : این جشن نيز علاوه بر تلاقی ماه و روز به جشن زن ایرانی مشهور است . زنان ایرانی در ۴٠٠٠ و اندی سال پيش یک روز را در سال در حکم پادشاه خانه بر تخت می نشستند و مردان باید از زحمات و تلاش دلسوزانه آنان قدردانی ميکردند و مقام والای وی را ارج می نهادند .

این جشن تا قبل از اسلام برقرار بود ولی در چند سال اخير دوباره زنده شد و ایرانيان اصيل آنرا جشن میگيرند

 

 

< قبل   بعد >
 
Top!
Top!